دیدار با نخست وزير سنگاپور

دیدار با نخست وزير و رئيس جمهور سنگاپور

دیدار با نخست وزير و رئيس جمهور سنگاپور

دیدار با رئيس جمهور سنگاپور

دیدار با نخست وزير و رئيس جمهور سنگاپور

دیدار با نخست وزير و رئيس جمهور سنگاپور

دیدار رییس جمهور، وزیرخارجه، سفیر

دیدار رییس جمهور با مقامات سنگاپور

دیدار رییس جمهور با مقامات سنگاپور

Ministry Of Foreign Affairs

Parliament speaker

Foreign Ministry

Deputy Ministers

Deputies

سفر وزیر امور خارجه سنگاپور به ایران

ریس جمهور ایران

دکتر ظریف و سفیر محترم

وزیر امورخارجه سنگاپور

دیدار ولایتی و وزیر امورخارجه سنگاپور

دیدار ولایتی و وزیر امورخارجه سنگاپور

دیدار ولایتی و وزیر امورخارجه سنگاپور

دیدار ولایتی و وزیر امورخارجه سنگاپور

دیدار وزیر امورخارجه سنگاپور با رییس جمهور ایران

دیدار وزیر امورخارجه سنگاپور با رییس جمهور ایران

دیدار وزیر امورخارجه سنگاپور با رییس جمهور ایران

gallery

2

6

7

8

15

16

17

18

19

20

دیدار

مناظر دیدنی ایران

1

2

3

4

5

6

7

8

9

دیدار سفیر با وزیر ارتباطات و اطلاعات سنگاپور

دیدار سفیر با رئیس مجلس سنگاپور

وزیر مشاور در امور خارجه سنگاپور در ملاقات با وزیر امور خارجه ایران